Inclusiescriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Dagbesteding Stichting Perspectief voor jong en oud:

  • Cliënten met een actieve houding, die met inzet willen deelnemen aan de samenleving.

Wij werken op een  bewuste en laagdrempelige manier aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school.
Door deelname in de samenleving (een rol hebben) en verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen. Hierdoor neemt hun eigenwaarde toe.


Algemene exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en die op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden, zijn cliënten waar sprake is van:

  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
  • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
  • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doof/blind zijn,
  • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
  • Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang)
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.